PrihlásenieVšeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


1. Základné ustanovenia


Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom elektronického obchodu - spoločnosťou Zeros s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 366 190 94 /ďalej len predávajúci/, uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu zeros.sk.  Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi. Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia obchodným zákonníkom.

2. Spôsob objednávania

Kupujúci si môže objednať tovar osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom internetového obchodu www.zeros.sk. Objednávka musí obsahovať konkrétne údaje o názve tovaru, technickú špecifikáciu a všetky údaje v súlade s obchodným zákonníkom. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Všetky prijaté elektronické objednávky považujeme za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán. Po zaslaní objednávky potvrdí prevádzkovateľ telefonicky alebo prostredníctvom emailu objednávku. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

3. Ceny tovaru

Ceny uvedené na internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácii. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný blok, ktoré sú pripojené ku každej zásielke. Objednaný tovar je zasielaný prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou ako dobierka. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné, ktorého výška je uvedená pri objednávke /viď Ako nakupovať/. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí dobierky. V prípade osobného odberu uhradí kupujúci tovar priamo na mieste odberu.

4. Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim. Dodanie tovaru je uskutočňované jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 3-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky . Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Pri prevzatí tovaru si je kupujúci povinný pred kuriérom skontrolovať obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, je potrebné napísať zápis o poškodení zásielky s kuriérom a oznámiť predávajúcemu, že tovar bol doručený poškodený.

5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátené objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, aby kupujúci v uvedenej lehote doručil list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar, alebo preddavok v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru hradí v plnej výške kupujúci. Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť kompletný vrátane príslušenstva, v pôvodnom nepoškodenom obale a pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. V prípade nedodržania uvedených podmienok nebude možné odstúpenie od zmluvy akceptovať.

Pokiaľ zásielku nemôžte alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

6. V. Záruka, reklamácie, doklady

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku čo najskôr po jej dodaní a skontrolovať jej úplnosť, ako aj správnosť uvedených údajov o množstve, neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode.

Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do 3 pracovných dní. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú. Reklamáciu si môžete uplatniť písomným oznámením, alebo prostredníctvom e-mailu na kontaktnej adrese. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné. V prípade ak je tovar reklamovaný neoprávnene vyhradzuje si prevádzkovateľ vyžadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov s vybavovaním predmetnej reklamácie. Ak je reklamovaný tovar u prevádzkovateľa, môže byť tento ponechaný u prevádzkovateľa ako záruka za uhradenie nákladov vzniknutých na základe neoprávnenej reklamácie. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov. Väčšina výrobkov je však určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou č.116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok nie je možné reklamáciu uplatniť. Na väčšinu produktov napr. špeciálne závodné diely a pod. sa záruka nevsťahuje. Záruka sa taktiež nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť a je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu.


7. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako meno firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod. Používaním obchodu, respektíve vyplnením registračného formulára súhlasí zákazník so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu tuningshop.sk s.r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


8. Záverečné a prechodné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a túto zmenu vyhlásiť vhodným spôsobom. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že spory nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou, rozhodne príslušný súd.